Dragon ball
Dragon Ball
Dračí kouleSeznam seriálů Dragon Ball GT

01.The mysterious Dragonballs appear!! Goku becomes a child!?Nalezení záhadných Dragonballů! Stane se z Goka dítě?
02.I am the Leader! Pan Flies into Space!!Já jsem vůdce! Pan odlétá do vesmíru!
03.The Ultimate Moneygrubbers!! Imegga, Planet of MerchantsUčinění skrblíci! Imegga, planeta obchodníků.
04.Wanted!! Goku is a criminal!?Hledá se! Z Goka je kriminálník!
05.See, the Strong Guy!! The Bodyguard Rejjik.Hele, silný chlápek! Bodyguard Rejjik.
06.It hurts, eh!? Goku the dentist.Bolí to, co? Goku zubařem.
07.Beloved Honey!? The Betrothed is Trunks.Miláčku?! Snoubenkou je Trunks.
08.Goku also Thunders!! The Whiskers' Power is at Full.-?-
09.Damn!! Goku Leaps into the Trap Planet!?.Zatraceně! Goku na planetě nástrah!
10.Dance Attack!? Boom-shakalaka!!.Tanešní útok? Boom-shakalaka!!
11.The Curse of Ruudo!? Pan turns into a Doll.Ruudova kletba? Pan se mění v panenku.
12.The Oracle of God is REALLY Troublesome!! Soldier Ruudo.Boží věštkyně je POŘÁD působí problémy! Voják Ruudo.
13.This is Father and Son? The Riddle of Scientist Myuu.Tohle je otec a syn? Záhada vědce Myua.
14.Can We Get the Rhythm Down Perfectly!? Capture Ruudo!!.Můžeme rytmus dokonale utišit? Chyťte Ruuda!
15."I Can't Take Anymore!!" Pan Runs Away!?."Už to nezvládnu!" Pan na útěku?!
16.Machine Planet M2... Gill the Backstabber!?.Planeta strojů M2...
17.Waiting for Pan!! The Tactical Strike to Rescue Goku!!.Čekání na Pan! Taktický úder na zárchanu Goka!!
18.Yo, Some Data is Missing!! Goku's Ultimate True Determination...Yo, chybí nějaká data! Gokovo závěrečné pravé rozhodnutí...
19.Set Out and Attack!! The Mighty Mutant Rirudo.Vyražte k útoku! Silný mutant Rirudo.
20.Surprise!! Goku's Attacked By a Metal Storm.Překvapení! Goka napadla kovová bouře!
21.What is this!! Goku is Turned to Meta.Co to je!! Goku se mění na Meta
22.Violent Ambition!! Birth of the Evil 'Baby'.Touha po násilí!! Zrod zloducha Babyho.
23.A Hidden Crisis!? A Spacewrecked and Mysterious Boy.Ukrytá krize? Trosky lodi a tajemný chlapec.
24.Baby's Counterattack!! Target the Saiya-jin!!.Baby útočí! Cíl: Saiyajinové!!
25.Oh no!! Baby Has Appeared on Earth.)To ne! Baby se zjevil na Zemi!
26.Gohan and Goten... The Worst Brotherly Spat!?.Gohan a Goten... nejhorší bratrská hádka?!
27.Ambition Achieved!? Vejiita Possessed.)Přání splněno!? Posedlý Vegeta.
28.Goku Returns... "All of Earth is My Enemy!?".Gokův návrat... "Všichni na Zemi jsou mými nepřáteli?!"
29.This is Really Bad!? Supper Saiya-jin 3 Fails!.To je vážně průšvih! Super Saiyajin 3 nezabral!
30.Goku Has Passed On!? "I'm Dead."Goku umírá?! "Jsem mrtvý."
31.Goku Has Passed On!? "I'm Dead."-/ /-
32.Goku Returns!! Angry Fighter Uubu.Gokův návrat!! Naštvaný bojovník Uubu.
33.Eat This, Baby! New Uubu's Killing Light Ray!!.Tu máš, Baby! Uubův nový vražedný paprsek světla!
34.The Transformation Fails!? Giant Ape Goku's Rampage!.Chyba při přeměně? Běsnění velké opice Goka.
35.Final Strength! Goku Becomes Super Saiya-jin 4!!.Konečná síla! Goku se stává Super Saiyajinem 4!
36.Immortal Monster!? Atrocious Giant Monkey Baby.Nesmrtelná přešera? Hrozitánská velká opice Baby.
37.?? !! Baby and Goku -- Double KO!!.?? !! Baby a Goku -- dvojité K.O.
38.From Everyone's Power... The Revival of Super Saiya-jin 4.Pomocí sil ostatních... Zrod Super Saiyajina 4!
39.This is How it Ends! At Last, Baby's Extinction.A to je konec! Konečně, Babyho smrt.
40.Earth Explodes!! Piccolo's Serious Determination.Země exploduje! Piccolovo vážně rozhodnutí.
41.Tenkai-Ichi Budoukai. Who Will Be Satan's Successor?.Tenkai-Ichi Budoukai. Kdo bude Satanovým nástupcem?
42.Die, Goku!! The Revived Strong Enemies Escape From Hell.Chcípni, Goku! Znovuzrození zlých nepřátel, kteří utekli z Pekla.
43.Hell's Devil Fighters!! The Revival of Cell and Freeza.Zlí bojovníci pekla! Vzkříšení Cella a Freezy.
44.The Ultimate Android! The Two #17s Unite.Dokonalý kyborg! Spojení dvou C17.
45.Hurry, Goku!! The Plan to Escape From Hell.Honem, Goku! Plán na útěk z pekla.
46.Crash!! SSJ4 vs Super #17.Srážka! SSJ4 proti Super C17
47.The Big Reversal! Goku's and #18's 2-Step Attack Explosion.Velká změna! Gokova a C18 2-krokový výbušný útok.
48.This is a Surprise! Shenlon is the Enemy?!.To je překvapení! Náš protivník má být Shenlong?
49.The Strongest Enemy!? The Fear of the Underhanded-Trick Using Dragon....Nejsilnější nepřítel?! Strach z rafinovaných triků, které drak používá...
50.Saiya Power Dies in Honorable Defeat!? Electrical Fighter Uu Shinlon.Síla Saiyajinů umírá v úctyhodné porážce?! Elekrický bojovník, Uu Shinlon.
51.Ryuu Shinlon! Looking for the Big Tornado Attack's Weak Point.Ryuu Shinlone! Hledání po slabém místě útoku Velkého tornáda.
52.Pan, Look Out! To be Possessed by Chii-Shinlon.Pan, dávaj pozor! Být posednut Chii-Shinlonem.
53.Pan Dies!? The Tears of 10x's Kamehame-ha.Pan umírá? Slzy 10x Kamehame-ha.
54.6000 Degree Celsius Power! The Fighter of the Sun.Síla 6000 stupňů celsia! Bojovník Slunce.
55.Bulma Begins Working on Vejiita's Makeover Plan!.Bulma začíná pracovat na Vegetově předělávajím pláně.
56.After the Sun, Comes the Freeze! The Fire and Ice Dragon Brothers.Po slunci přichází chlad! Oheň a led Dračích bratrů.
57.The Overwhelmingly Strong Enemy!! The Ruling Evil Dragon.Ohromně silný nepřítel! Vládnoucí zlý drak.
58.The Overwhelmingly Strong Enemy!! The Ruling Evil Dragon.-/ /-
59.Friend? Foe?... Were-monkey Vejiita on the Rampage.Přítel? Nepřítel? Opice Vegeta zuří.
60.Fu--sion!! The Ultimate Super Gojiita.Fúúú-ze! Dokonalý Super Gogeta.
61.I WILL Win!! Goku Swallows the #4 Dragon Ball (Suushichuu).vYHRAJU!!! Goku polyká 4. Dragonball.
62.To the Rescue!! Goku's Final Assistant Appears.Pro záchranu! Gokův konečný společník je tu.
63.The Miracle Turnaround Victory!! Goku Pleads with the Galaxy for Help.Zázračná náhlá změna vítězství! Goku společně s galaxií žádá o pomoc.
64.Goodbye, Goku... Till the Day We Meet Again.Sbohem, Goku... jednoho dne se zase setkáme.