Dragon ball
Dragon Ball
Dračí kouleSeznam seriálů Dragon Ball Z

001.A Sheltered Boy: My Name is Gohan.Bezstarostný chlapec: Mé jméno je Gohan.
002.History's Greatest Warrior is Goku's Older Brother...Nejsilnější bojovník v historii je Gokův bratr...
003.This is it! The World's Strongest Pair.To je ono! Nejsilnější dvojice na světě!
004.Piccolo's Secret Ace! Gohan the Crybaby.Piccolovo tajné eso! Gohan uplakánek.
005.The Death of Goku! ClassicSmrt Goka! Klasika...
006.The King is shocked. Fighting in his Netherworld?Král je šokovaný. Bojování v jeho podsvětí?
007.Gohan's Harsh Survival Training with Dinosaurs.Gohanův drsný trénink o přežití s dinosourem.
008.A Full Moon Transformation: The Secret of Gohan's Power.Přeměna při úplňku: Tajemství Gohanovy síly.
009.Sorry Mr. Robot. The Tears that Disappeared in the Desert.Promiň pane robote. Slzy, které zmizely v poušti.
010.Don't Cry! Gohan's First Battle.Neplač! Gohanova první bitva.
011.The Saiyan, Greatest Warriors in the Universe, Awake.Saiyajinové, největší bojovníci ve vesmíru, se probouzejí.
012.Napping on the Path of the Snake ... Goku Falls Off!Zdřímnutí na Dračím chodníku ... Goku spadnul dolů!
013.Keep your Hands Off! Lord Enma's Secret Fruit.Tajné ovoce Lorda Enmy.
014.Sweet Seduction ... The Snake Princess' Hospitality.Sladké svádění ... pohostinnost hadí princezny.
015.Escape from Piccolo! Gohan and the Storm.Uteč Piccolovi! Gohan a bouře.
016.Run Gohan! Back to Mt. Paozu Where Chichi Waits.Běž Gohane! Zpátky na horu Paozu, kde čeká Chichi.
017.The Road to Victory is a Long One.Cesta k vítězství je dlouhá.
018.The End of the Path of the Snake.Konec hadího chodníku.
019.Catch Bubbles! The Struggle With Gravity!!!Chytni Bubblese! Boj proti gravitaci!!!
020.The Legend of the Saiyan ... Goku's Roots.Legenda Saiyajinů... Gokovy kořeny.
021.Appear Shenlon! The Saiya Are About to Arrive.Zjevení Shenlonga! Saiyajinové přijíždí.
022.That's Ridiculous! Saibai Men Sprout from the Ground.To je k smíchu! Saibai muži, kteří vyrostli ze země.
023.Yamcha Dies! The Frightening Saibai Men.Yamcha zemřel! Hrůzostrašní Saibai muži.
024.Good-bye Tien...Chauzu's Sacrifice.Sbohem Tenshihane... Chauzova oběť.
025.Tien Shin Han's Final Scream! His Last Energy Beam.Tenshinhanův poslendí výkřik! Jeho poslední paprsek energie.
026.Waiting Patiently For 3 Hours. The Candy Cloud Flies.Trpělivé čekání 3 hodiny. Cukrový mrak letí.
027.Leave It To Me. Gohan's Explosion of Anger.Nech to mě. Výbuch Gohanova vzteku.
028.The Savagery Of The Saiyan! God And Piccolo Die.Zuřivost Saiyajinů! Bůh a Piccolo umírají.
029.Wow, Daddy! Lord Kaio's Killer Technique.Wow, tati! Vražedná technika lorda Kaia.
030.A Battle Beyond Imagination: Goku vs. Begeeta.Nepřestavitelná bitva: Goku vs. Vegeta.
031.Wow Goku! The Last Great Effort. Kame-Hame-Ha X 3.Wow Goku! Poslední velká snaha. Kamehame-ha X 3.
032.Battle Power Tenfold! Begeeta's Great Transformation.Síla bitvy! Vegetova velká proměna.
033.Don't Die Daddy! Gohan's Inner Strength.Neumři, tatínku! Gohanova skrytá síla.
034.Hit Him, Kuririn! The Energy Ball of Everyone's Prayers.Udeř ho, Krilline! Koule energie všech hráčů.
035.Super Saiya, SonGohan, Performs a Miracle!-?-
036.Leap Into Space! The Planet of Hope is Piccolo's Home.Skok do vesmíru! Planeta naděje je Piccolův domov.
037.The Mysterious Yunzabit...Find God's Spaceship.Tajemná Yunzabitové...najdi Bohovu vesmírnou loď.
038.Take off for Nameck! The Terror that Awaits.Start k Nameku! Čekající teror.
039.Friend or Foe! Children of the Mysterious Giant Spaceship.Přítel nebo nepřítel! Děti z velké tajemné vesmírné lodi.
040.Really? That's the Planet of Hope, Nameck?Vážně? Je to planeta naděje, Namek?
041.The Kind Aliens...A Dragon Ball Suddenly Appears.Druh mimozemšťanů...Dragonball se neočekávaně objevuje.
042.Planet Freezer #79, Bejeeta Recovers.Planeta Freezer #79, Vegetův kryt.
043.All the Dragon Balls are Found. Mr. Piccolo Can Be Resurrected.Všechny Dragonbally jsou nalezeny. Pan Piccolo může být oživený.
044.A New Enemy in the Universe - Evil Lord Freezer.Nový nepřítel ve vesmíru - zlý lord Freezer.
045.The Ambitious Vegeta...I'm the Greatest Warrior!Ctižádostivý Vegeta - já jsem největší bojovník!
046.Goku's Power is Restored! Six Days to the Milkyway.Gokova síla je obnovená! Šest dnů na Mléčné dráze.
047.A Surprise Attack! The Target is the Scouter.Překvapující útok! Terč je scouter.
048.Gohan is in Danger! The Death Warrior, Dodoria.Gohan je v nebezpečí! Bojovník smrti, Dodoria.
049.The Explosive Dodoria and the Fearsome Shock of Vegeta!Výbušný Dodoria a hrůzostrašný šok pro Vegetu!
050.The Burning Escape - A Desperate Kamehameha.Žhavý útěk - zoufalá Kamehame-ha.
051.100 Times Stronger! The Warriors Gather at Lord Kaio's.100krát silnější! Shromáždění bojovníků u mistra Kaia.
052.Listen Up Goku! Hands Off Freezer!Poslouchej Goku! Ruce pryč od Freezera!
053.Goosebump Time! Zabon Transforms into a Demon.Zarbonova přeměna v obludu.
054.Protect the Planet of Hope! Kuririn Powers Up!Uchraň planetu naděje! Krillin sbírá sílu!
055.Back From the Brink of Death. The Miracle Man, Vegeta.Zpátky z okraje smrti. Zázračný muž, Vegeta.
056.Huge Battle Power! Freezer's Plot Crumbles.Obrovská bitva sil! Freezovy plány se rozplynuly.
057.Goku Regains His Strength in 100G's.Goku dosáhl síluv 100G.
058.Freezer's Secret Weapon! The Demonic Gnyu Corps.Freezova tajná zbraň! Ďábelský Ginyu sbor.
059.Bloomer's in Danger! Freezer Gets the Dragon Balls!!!Bulma je v nebezpečí! Freezer dostává Dragonbally!!!
060.Frontal Collision! Kamehameha and the Kaio Fighting Style.Přímá srážka! Kamehame-ha a Kaioken.
061.The Ultimate Battle Nears! The Gnyu Special Corps Arrive.Konečná bitva se blíží! Ginyův speciální sbor prilétá.
062.Goku Approaches Rapidly! Break through Freezer's Defense.Goku se rychle přibližuje! Prolomení Freezovou ochranou.
063.Awesome Magic or Trick? Mr. Gould is Mad Now!Hrůzostrašné kouzlo nebo trik? Mr. Gouls je teď zuřivý!
064.Now Rikoom! He's Bad! He's Strong! He's Unbelievable!Teď Rikoom! Je zlý! Je silný! Je neuvěřitelný!
065.Don't Die, Gohan! Goku Finally Arrives.Neumírej, Gohane! Goku konečně přichází.
066.Songoku, the Legendary Super Saiya-jin...Son-Goku, legendární Super Saiyajin...
067.The Red and Blue Lightening Ball...Jees and Baata Attack!Červený a modrý svetělný míč... Jees a Baata útočí!
068.Finally...the Clash. Commander Gnyu Appears.Konečně... střetnutí. Velitel Gyniu je tu.
069.Goku's Full Power is Awesome.Gokova plná sila je hrůzostrašná.
070.The Hand of Evil Closes in on the Senior Elder!Ruka zla se blíží k Nejstaršímu!
071.What a Surprise! Goku is Gnyu and Gnyu is Goku!Jaké překvapení! Goku je Gyniu a Gyniu je Goku!
072.Appear Super Shenlon and Grant my Wish!Zjev se Super Shenlongu a vyplň mé přání!
073.He's not me. Attack your Father, Gohan!On není já. Útoč na svého otce, Gohane!
074.Gnyu turned into a Frog! Ouch.Gyniu se proměnil v žábu! Au.
075.One Who Has All Seven Balls...Say the Right Words.Někdo, kdo má všech 7 koulí... řekni správná slova.
076.Super Shenlon Brings God and Piccolo Back to Life.Super Shenlong oživuje Boha a Piccola.
077.The Birth of an Ultimate Warrior? Nail and Piccolo Merge.Zrod nejlepšího bojovníka? Nailovo a Piccolovo spojení.
078.Battle Power 1 Million -- Freezer Transforms.Bojová síla 1 milion -- Freezova proměna.
079.Is This the End? Terrifying Power Attacks Gohan.Je to konec? Děsivá síla útočí na Gohana.
080.A Sudden Turn of Events. The Warrior Piccolo Arrives.Náhlý obrat událostí. Bojovník Piccolo přichází.
081.Piccolo's Confidence: I will Defeat Freezer!Piccolova odvaha: Zničím Freezu!
082.We Need You, Goku! Freezer Transforms Again!Potřebujeme tě, Goku! Freezer se znovu přeměňuje!
083.Be Terrified! Freezer Transforms a 3rd time!Děs! Freezer se přeměňuje po třetí!
084.Dende Dies . . . Bring out the Ultimate Power!Dende umírá... odhalení největší síly!
085.Finally...! Songoku Recovers!Konečně! Son Goku je zdravý!
086.Bitter Regret! The Proud Bejeeta Dies.Hořká lítost! Hrdý Vegeta umírá.
087.The Battle Begins! I'll Defeat You Myself.Bitva začíná! Zničím tě sám.
088.The Second Super Power of the Clash!Druhá Super síla střetnutí!
089.Freezer Declares, "I'll Beat You Without Using My Hands.Freezer prohlašuje, "Porazím tě bez toho, abych použil svoje ruce."
090.He's Not Bragging...Songoku is Wonderful!Nevychloubá se... Son-Goku je skvělý!
091.Life or Death Decision: Kaio Style 20X Power!Rozhodnutí života a smrti: 20ti násobná Kaioken!
092.A Mega Energy Ball...His Last Ace!Mega energický míč...Poslední eso!
093.Piccolo Stakes His Life To Attack and Aid!Piccolo riskuje svůj život a útočí a pomáhá!
094.Who Survives the Incredible Power of the Energy Ball?Kdo přežije neuvěřitelnou sílu energické koule?
095.Songoku Becomes the Legendary Super Saiyan!Son Goku se stává legendárním Super Saiyajinem!
096.His Rage Explodes! Avenge Everyone Goku!Jeho zuřivost exploduje! Pomsti všechny, Goku!
097.An Attack of Evil ... Will Nameck be Destroyed?Útok zla... bude Namek zničen?
098.I'll be the Winner! The Final Attack.Budu vítěz! Konečný útok.
099.Shenlon! Fly Through Space! Nameck's Destruction Nears!Shenlongu! Proleť vesmírem! Zánik Nameku se blíží!
100.I Am Songoku's Son! Gohan Returns to the Battle.Jsem Son Gokův syn! Gohan se vrací do boje.
101.His Last Wish...I Will Stay On This Planet.Jeho poslední přání...Chci zůstat ne této planetě.
102.Battle to the End on a Dying Planet.Bitva do konce na umírající planetě.
103.Pitiful Freezer Cannot Stop Shaking.Ubohý Freezer dále šokuje.
104.Goku Declares Victory...Freezer Self-Destructs.Goku tvrdí, že vyhrál...Freezova samo-destrukce.
105.The Defeat of Freeza...Zničení Freezy...
106.Goku Vanishes in the Universe.Goku mizí ve vesmíru.
107.Warriors Z come Back to Life.Bojovníci Z jsou znovu naživu.
108.Garlic Junior Becomes God.Garic Jr. se stává bohem.
109.The Black Mist of Horror.Černá mlha hororu.
110.Heaven Turn's into a Battlefield.Nebe se mění ve válečné pole.
111.Face to Face Encounter with Piccolo...Setkání tváří v tvář s Piccolem.
112.The War for Super Magic Water.Bitva pro Super Kouzelnou vodu.
113.The Death-or-Alive Journey of God.Bohovo dobrodružství na život a na smrt.
114.The Mega Vigorous Battle.Mega rázná bitva.
115.The World Awakes from the Nightmare.Svět se probouzí z noční můry.
116.The last chance, Strike Makyo planet...Poslední šance
117.The 101st Proposal of Kuririn...101. Krillinova nabídka.
118.The Revenge of Freeza and his father...Pomsta Freezy a jeho otce.
119.I'll stop Freeza, A Mysterious Boy Awaiting Goku...Zastavím Freezu, záhadný mladík čekající na Goka.
120.Freeza Decisively Defeated! Another Super Saiyan!Freezer rázně poražen! Další Super Saiyajin!
121.Hiya! It's Been awhile! The Return of Son Goku.Ahoj! Už to bude jen chvilka! Návrat Son Goka.
122.My Father is Vegita. The Mysterious Youth's Confession...Můj otec je Vegeta. Přiznání tajemného mladíka.
123.Goku's new Special Attack!? Look at my instantaneous Movement!Gokův nový speciální útok!? Podívejte se na moji Okamžitou teleportaci!
124.I'll Surpass you Goku! ! The Warrior Race Saiya Jin's King.Budu lepší než ty, Goku! Král Saiyajinské bojové rasy.
125.A Driver's License? ? ? Goku's New Ordeal...Řidičský průkaz? Gokovo nové utrpení...
126.Killers Without a Trace, Who are the Artificial Humans?Zabijáci beze stopy, kdo jsou ti umělí lidé?s
127.Cold blooded #20's Path of Evil, Goku's Transformation of anger...Cestička zla chladnokrevného C20, Gokova přeměna zloby...
128.Goku's Double Shock!! Caught between Disease and the Enemy.Gokův dvojitý šok! Mezi nemocí a nepřítelem!
129.Vegita's Strength, The Awakened Blood of a Super Saiya jin.Vegetova síla, probuzená krev Super Saiyajina.
130.The Invincible laugh of #20, DR. Gero's Secret.Nepřekonatelný smích &20, tajemství Dr. Gera.
131.The Present is more Frightening than the Future! The Questions of Trunks.Přítomnost je mnohem děsivější než budoucnost! Trunksovy otázky.
132.Pursuit Dr. Gero! Let's find the Mysterious Laboratory.Hledání Dr. Gera! Pojďmě najít záhadnou laboratoř.
133.And the Fear Became Reality...Number 17 and Number 18 Awaken!A obava se stává skutečností...Číslo 17 a číslo 18 jsou vzhůru!
134.Is it too late!? The final weapon to kill Goku.Už je pozdě? Poslení zbraň na zabití Goka.
135.Super power with a lovely face!? No blind spot for number 18.Super síla s půvabným obličejem!? Číslo 18 bez chyb.
136.The Untouchable Man-Made Humans .. Is it the end of the Z fighters!?Nedotknutelní Man-Mede lidé... Je tohle konec Z bojovníků?!
137.Piccolo's decision! His Last Resort.Piccolovo rozhodnutí! Jeho poslení možnost.
138.The walking weapon of destruction! The Artificial Humans moving closer to Goku.Chodící zbraň ničení! Umělí lidé se blíží k Gokovi.
139.An Evil Premonition! The Mystery That Bulma Brought Up.Děsivá předtucha zla! Záhada, kterou objevila Bulma.
140.Discovery of the Evil Egg! Trunks In Fear.Objev zlého vejce! Trunks v obavách.
141.Against An Enemy Never Faced Before...The Super Namek-sei-jin is born!Setkání s dosud neznámým nepřítelem...Super Namek-sei-jin je stvořen!
142.Kamehameha!? The monster with Goku's ki.Kamehameha?! Příšera s Gokovým ki.
143.The creature of hatred and destruction! It is the cyborg Cell.Stvoření nenávisti a ničení! To je kdyborg Cell.
144.Piccolo's regretful mistake! Cell escaped to the city!Piccolova žalostná chyba! Cell utíká do města!
145.The secret of Cell's birth! What's in the basement of the lab!?Tajemství Cellova narození! Co je v tajné laboratoři?
146.Goku awakens for the battle! Go beyond the Super Saiya-jin!Goku se probouzí, aby bojoval! Překroč stupeň Super Saiyajina!
147.Hurry with the training Saiya-jin! The room of spirit and time.Pospěšte si s tréninkem, Saiyajinové! Místnost Ducha a času.
148.The heaven splitting violent light beam! Piccolo vs Cyborg number 17.Nebe se násilně rozděluje světelným úderem! Piccolo proti C17.
149.I have been waiting for this day! The prelude to Cell's perfection.Na tento den jsem čekal! Začátek Cellovi dokonalosti.
150.The counterattack with his life wasn't enough! Piccolo has come to an end!Protiútok svým životem nebyl dost! Piccolo je v koncích!
151.The only one remaining hope.. The silent warrior number 16 gets up!Poslední, komu zbývá naděje... Tichý bojovník C16 útočí!
152.He swallowed number 17.. The transformed Cell is a super gourmet.Absorboval C17... Přeměna Cella je neuvěřitelná.
153.I'll pound you tomorrow! Goku's challenge.Zítra tě zmlátím! Gokova výzva.
154.I'll settle everything! The new Vejiita father and son take off.Všechno zpravím! Vegeta a jeho syn vzlétejí...
155.Immediately going all out! Vegiita's brilliant super power.Všichni hned ustupují! Vegetova úžasná super síla.
156.Cell kneel! I'm the Super Vejiita!Cell klečí na kolenou! Já jsem Super Vegeta!
157.The dangerous pride! The challenge to the complete Cell!Nebezpečná pýcha! Výzva kompletního Cella!
158.I can't make up my mind! Kuririn's maneuvering to destroy number 18!!!Nedokážu to! Krillinovy manévry a pokusy zničit C18.
159.A shock to the entire universe! Cell's evolution into completeness.Šok pro celý vesmír! Cellův vývoj je kompletní!
160.Infinite attack power! A god of destruction called Cell is born.Ohromná bojová síla! Bůh destrukce jménem Cell je zrozen!
161.Super Vegiita in danger! The completely perfect terror draws near!Super Vegeta v nebezpečí! Zcela dokonalý teror se blíží!
162.Go beyond the limit of Super Saiya-jin! Trunks calls on a storm.Překroč limit Super Saiyajina! Trunks vyvolává bouři.
163.Save your father! Trunks' anger that scorches the heavens.Zachraň svého otce! Trunksova zuří, až že spaluje nebesa.
164.The future of despair! The man who lived through the hell, Trunks.Budoucnost v zoufalství! Muž, který žil v pekle, Trunks.
165.A weakness in Super Trunks! Cell's very shocking statement.Slabina v Super Trunksovi! Cellovo velmi šokující prohlášení.
166.Myth of the New World Top Martial Arts Competition.Mýtus o novém klání Velkého turné.
167.Viewer rating 100%! Live coverage of the deadly Cell game.Sledovanost 100%! Živé zpravodajství o smrtonosné Cellově hře.
168.Super Power of Goku and Gohan. Incress you power to the Max.Super síla Goka a Gohana. Zvedni svou sílu na maximum.
169.Goku's composure!? Just rest and wait for the Cell game.Gokův klid? Prostě odpočívejte a čekejte na Cellovu hru.
170.The relaxation of the fighters...The girl the lie and Gohan's decision.Odpočívání bojovníků... dívka z vesnice a Gohanovo rozhodnutí.
171.The hidden strength! When Gohan was a baby.Skrytá síla! Když byl Gohan dítě...
172.Find the Kamisama! Goku, the great instantaneous teleportation.Najdi Boha! Goku, skvělá okamžitá teleportace.
173.Dende Bring's the Dragon Ball's back to Life.Dende oživuje Dragonbally.
174.Wisely snatching the Dragon Ball's, Mr. Satan shows his stuff.Mr. Satan a jeho vystoupení.
175.Prelude to the Final Battle! Mr. Satan is going to Fight First...Předehra ke konečné bitvě! Mr. Satan bude bojovat jako první...
176.Here come's Satan's Army! Mr. Satan Gets Beat in one hit...Přichází Satanova armáda!Mr. Satan poražen jedním úderem...
177.Goku and Cell Square Off togeather...Goku a Cell proti sobě...
178.Direct Hit on Earth! Cell's Kamehameha.Přímý zásah na Zemi! Cellova Kamehameha
179.Lose or Die. Goku's Secret Turnabout Plans.Prohraj nebo zemři, Gokova tajemná změna plánu...
180.The End of the Desperate Struggle. Goku's Surrender!!!Konec zoufalé snahy. Goku se vzdává!!!
181.Someone Who Will Succeed the Strongest! His name is Gohan.Ten, kdo bude nejsilnější! Jeho jméno je Gohan.
182.Gohan get Mad: Release the Sleeping Power Within!Gohan se začíná rozčilovat: VypusŤ sílu, která se v tobě skrývá!
183.Small Wonders!!! Cell's Juniors Attack.Malé zázraky! Cellovi Junioři útočí.
184.The Tragity of Number 16. Super Gohan's Anger Explodes.Smrt C16. Výbuch Gohanova vzteku.
185.Real Power Blowup. Exploding Cell Junior's.Opravdová síla. Vybuchující Cellovi Junioři.
186.Gohan Staggers Cell with 2 Punches.Gohan ohromuje Cella dvěma ránami.
187.Cell's Perfect Body Breaks Down.Cellovo dokonalé tělo je pryč.
188.Bye Bye Everyone! ! ! Goku's last Teleportation.Sbohem všichni! Gokova poslední teleportace.
189.A Nightmare is Reborn. . . The Absolute Terror.Znovuzrození noční můry... úplný teror.
190.From Father To Son. Goku's Spirit Passed Down.Jaký otec, takový syn. Gokův duch se vrací.
191.The Fight is over. Thank you ? Son Goku!!!Souboj skončil, díky, Son Goku.
192.I'll Be up there. Farewell with a Smile.Budu tu. Rozloučení s úsměvem.
193.Gohan tells Chichi about Goku's death. Trunks Leaving for the Future!!Gohan říká Chichi o Gokově smrti. Trunks se vrací do budoucnosti!!!
194.I'll protect the Future!!! Trunks eradicates No. 17, No. 18 and Cell.Budu chránit budoucnost! Trunks zabící C17, C18 a Cella.
195.The Strongest in Hade's. Goku confronts the Ginyu Force, Freezer, Cold and Cell.Nejsilnější z onoho světa. Goku proti Ginyu Force, Freezovi, Coldovi a Cellovi.
196.An Assembly of fighters from all Era's...Goku enters Dai-Kaio's tournament.???
197.Hold that breath! The Goku Hurricane.???
198.Goku makes it to the final round. Goku VS. Pai ku han.???
199.Goku vs. Piku-han, the battle continues. What, disqualification????
200.Seven Year's since that Event!! From now on Im a High School Student.???
201.The Debut of the Champion and Lover of Justice "The Great Saiya-man".???
202.Gohan's Mixed up First Date.???
203.Gohan you must move quick! Save Videl...???
204.A Great Theft! And the Culprit is The Great Saiya-man.???
205.Goku's Resurrected as Well!! He's coming to the Tenka-Ichi Budokai.???
206.Gohan is Surprised Too. Goten's Explosive Power.???
207.AHH! I Flew!! Videl Learn's to fly.???
208.Welcome Back Goku! The Whole Z Team is Gathered.???
209.Your in Danger Great Saiya-man!...Guard your-self against Camera Attacks.???
210.Not Bad Little Trunks. 211. It's My Turn!! Goten's Nerves First Fight.???
212.Pleasure a Hundred Times Over! The New Junior Champion has Been Determined!???
213.What Will you do Mr. Satan?? The Greatest Crisis in History!!???
214.An Opponent is Drawn! Let's start the first Match Without Delay!???
215.What's Wrong Piccolo? The Impossible non Fight...???
216.Disgusting and Immortal!! The Mystery of Supopo Bitchi.???
217.No Mercy for Videl. Will the Anger Bring Super Gohan????
218.Unmasked! ! ! The Great Saiya-man is Son Gohan.???
219.A Sneaky plan! Gohan's power gets stolen.???
220.The Appearance of Darkness! ! The Evil Magician Babi Dee...???
221.A Trap in Waiting. A Challenge from the Darkside.???
222.Don't Mess with me. Vegeta's first Attack is filled with Anger.???
223.Goku At full power. Take that Yaken!!!???
224.A Huge Mistake! ! ! Satan VS. The 3 Super Warriors!????
225.The Kids are Strong! A tough fight for Number 18!???
226.The Debut of the King of Evil. It's your turn Gohan!!???
227.The Heart of Evil Found. Doubler's good idea.???
228.The Rebirth of Vegita, Prince of Destruction! Confusion enters The Ring...???
229.The Fated Battle! Son Goku VS. Vegita...???
230.Wait for us Babi Dee! We won't let you continue your Evil.???
231.The Seal is Broken... The Ultimate Evil Majin Buu Appears...???
232.I won't let you Be Reborn! The Kame-Hame-Ha to change fate!???
233.A Straight Path to Destruction!? Kaiou in Despair.???
234.The Terrifying Majin Buu! It's feared That Gohan is n the Brink of Death!!!???
235.I. going to Eat You! The Starving Majin's Psychic Powers...???
236.A Warrior's Resolve!! Im going to Destroy Majin Buu myself.???
237.For The Sake of my Loved one's. . . Vegita Fall's!!!???
238.The Nightmare continues! Majin Buu is still Alive.???
239.Videl's Struggle, Searching for the Dragon Ball's.???
240.A Big Hope. The Kids New Ultimate Attack!!!???
241.Goten and Trunks! The Whole World's Ordered to find them...???
243.I Pulled It Out! The Legendary Zed Sword...???
244.He's After the Western Capitol! ! ! Stop Majin Buu.???
245.Oh! What a Surprise!! The Super Saiya jin 3 Classic.???
246.Bye Bye Babi Dee! ! ! Majin Buu Rebels...???
247.Incredible Ugly!? The Special Transformation Training.???
248.Bye Bye Everyone. Goku Goes back to the After Life.???
249.Where's Gohan?? The Harsh Training on Kai-Oo-Shin's Planet.???
250.This can't be true! The Zed Sword get's Broken...???
251.The Birth of Super Fusion, The Name is Gote???
252.The Last Weapon Mobilized. Satan will save the Earth.???
253.T've given up Killing! Majin Buu's Boy Scout Pledge!!!???
254.Run Away Satan! The Appearance of the evil Majin Buu!!!???
255.Who Will Win?! A Battle Between Good and Evil Buu's.???
256.The Impatient Destruction! The Extinction of Humanity...???
257.The Training was a Success! Your Finished now Majin Buu!???
258.I'm Really going to fight this time! Super Gotenks goes all out...???
259.I did it! The Ghosts succeeded in defeating Majin Buu.???
260.Inter Dimensional escape! Super Gotenks 3????
261.Have we gone too Far? ? ? ? Buu Buu Volleyball...???
262.Even Greater, The Remade Gohan goes To Earth...???
263.He's over Welming Buu. Gohans Miraculous Power.???
264.Gohan can't be Beat! Buu self Destructs???
265.Buu commits a Foul! Gotenk's is absorbed!????
266.Come Back Goku! Save the Universe.???
267.One more Miracle. The Super Fusion With Gohan...???
268.Vegeta's Pride and Goku's Anger!!! The Birth of the Invincible Hero???
269.The Ultimate Power. Vegitto the Lethal Warrior!???
270.The Dimension is Shattered! Is Buu out of control?!???
271.Buu's favorite Technique!! Become Candy!!???
272.Buu Fighting SSJ3 candy drop, and losing. Vegitto get's Absorbed.???
273.No more fusion, Buu's Digestive system attacks.???
274.Is That you Gohan? Buu's Victim's Attack!???
275.Buu's inner body experience, The Great escape...???
276.Where's the Exit!!!? Escape from the failing Buu!!???
277.Good Bye Earth!!! Buu fall's into evil...???
278.Buu get over here! Finish it off in Kaio-Shin-Ka!!!???
279.Seize the future! The Big Battle over the universe.???
280.Vegita's Hat's off. Goku, You are #1.???
281.Hold on Vegita! A minute fight at the risk of life.???
282.Don't tease Satan!! The original Majin Buu returns!!!???
283.Vegeta's secret plan!! Porunga's two wishes!???
284.Our last hope! A Really Huge Genki-Dama.???
285.Big Appreciation! It's here, Everyone's Energy Ball...???
286.Goku is the Strongest after all!!! Majin Buu is Destroyed...???
287.Peace is Restored! Friend of Justice, Majin Buu!????
288.You're late, Goku! Everyone's Partying!???
289.Granpa Goku! I'm Pan!!!???
290.I'm Uubu. Now 10 years old, Formerly Majin Buu..???
291.To Become Stronger! Goku's Dream is to Surpass it!!???